Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tüm personel ve öğrencilerine, paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında ve kanunun sınırları içerisinde, veri sorumlusu sıfatıyla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) tarafından işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

1-Veri Sorumlusunun Bilgileri:

KGTÜ`nün tüm personel ve öğrencilerine, paydaşlarına ait verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Üniversite bünyesinde veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi`dir.

 

2-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

KGTÜ,  tarafından kişisel verileriniz;  kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla, e-posta, sms veya diğer iletişim araçları kullanılarak ya da çeşitli akademik veya idari amaçlı başvurular sırasında yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydı ile çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

KGTÜ tarafından kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri aşağıda sıralanmış olup kişisel veriler Kişisel Verileri koruma Kanunu`nun 5. Ve 6. Maddesi kapsamında işlenmektedir.

-  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- KGTÜ bünyesinde fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

            - KGTÜ ile kurulacak olan sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 - Bir yükseköğretim kurumu olan KGTÜ`nün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- Hakkında veri işlenecek ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, ve işlenilecek bilgilerin kendisi tarafından alenileştirilmiş bilgiler olması kaydı ile veri sorumlusu olarak KGTÜ `nün  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla Toplanıp,  İşlendiği

Yükseköğrenim kurumu olan KGTÜ, temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, Anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değer ve tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5 ve 6 da belirtilen şartlara göre yapılmaktadır.

Bu kapsamda KGTÜ;

-Eğitim, öğretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi, sağlıklı bir şekilde ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi, Yükseköğretim Kurumu gereği tutulması gereken kayıtların muhafazasının sağlanması amacıyla KGTÜ idari ve akademik birimleri, görevlendirdikleri idari çalışanlar ve öğretim elemanları vasıtası ile kişisel veri toplar ve işleme tabi tutar,

-İdari, akademik çalışanları ve hizmet veren alt yüklenici firma çalışanları hakkında KGTÜ faaliyet amaçları paralelinde kişisel verileri toplar ve işler,

-Üniversiteye ait yerleşkelerde eğitim alan KGTÜ öğrencilerinden, kendilerine sağlık ile ilgili acil, tedavi edici ve koruyucu hekimlik hizmeti sunabilmek amacıyla kişisel veriler toplar ve işler,

            -KGTÜ yerleşkesine gelen kısa süreli ziyaretçiler hakkında güvenlik gerekçesi ile kişisel verileri işler,

-Toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı ve benzeri faaliyetlerin katılımcıları hakkında kişisel verileri işler,

-Kariyer planlaması için mezunlara destek olmak, mezun başarısını izlemek, mezun ağı oluşturmak amacıyla mezun öğrenciler hakkında kişisel verileri işler,

-KGTÜ’nün faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday öğrenci, çalışan ve öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla kişilerin onayı alınarak kişisel verileri işler.

 

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

KGTÜ eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVK Kanunu`nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verileriniz paylaşabilir;

KGTÜ bünyesinde sürekli ve ya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile üçüncü şahıslarla akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyeti sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilebilir.

KGTÜ, hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlik vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınmak kaydıyla, olması gereken kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

 

5-Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Ve Bu Hakların Kullanımı

Kişisel veri sahibinin haklarının neler olduğu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sıralanmıştır. Buna göre kişisel veri sahibi herkes;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 - Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle KGTÜ’ye iletebilirsiniz. Kişisel Veri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi başkaca bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yazılı olarak KGTÜ’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KGTÜ’ye 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; KGTÜ web sitesinde yer alan KVKK Başvuru Formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını KGTÜ Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 42080 Meram Konya adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı ile  ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu gidatarimunversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

6-KVKK Hakkında Detaylı Bilgi

https://www.kvkk.gov.tr adresinden KKVK hakkında detaylı bilgiler alabilirisiniz.

Hiç bir sorun çözümsüz değildir!


Yazılarımızdan


Ekibimiz